טופס רישום לספריה הציבורית זכרון יעקב
תושבי זכרון יעקב זכאים למנוי ללא תשלום בספריית זכרון יעקב 

• נרשמים לספריות שאינם תושבי זכרון יעקב חייבים לשלם 350 ש"ח למנוי שנתי משפחתי ובנוסף המחאת פקדון  על סך 60 ש"ח לכל ספר.
• ילדים ובני נוער עד גיל 18 מחויבים ברישום על ידי הורה (או אפוטרופוס רשמי אחר), בצירוף צילום ספח תעודת זהות של המבוגר.
*כדי להירשם, נא למלא את טופס ההרשמה המקוון ולצרף צילום תעודת זהות הכוללת את הספח באופן מלא
פרטי הקורא
   
שם פרטי
שם משפחה
טלפון סלולרי -
תאריך לידה
שם אב/ שם אם ( לקורא/ת עד גיל 18)
ת.ז. של המנוי / אחד מהוריו לקורא/ת עד גיל 18
טלפון בבית
-
כתובת מגורים
דואר אלקטרוני
צילום ת.ז + הספח המלא

   
תקנון הספריה
עם הצטרפותי לחוג קוראי הספרייה אני מקבל על עצמי את תקנון הספרייה.
הרישום הינו על בסיס כרטיס משפחתי ולכן מתייחס לחתום מטה ולבני משפחתו. כולם יחד וכל אחד לחוד. אין להעביר
את כרטיס הקורא/ת לשום אדם אחר בלי ידיעת והסכמת הנהלת הספרייה. זכות ההשאלה היא לספרים בלבד.
 
1 .זכות להשאלת ספרים:
א. כל בית אב יהיה זכאי לספר לכל נפש במשפחה )ילדים עד גיל 18)
ב. למנהלת הספריה ו/או לצוות הספרנים תשמר הזכות להוסיף או לגרוע ממספר הספרים להשאלה.
 
2 .השאלה והחזרת ספרים במועד:
 א. ספרות יפה וספרות מקורית: עד 30 יום מיום ההשאלה.
ב. ספרות עיון ויעץ: לתקופה שנקבעה מיום ההשאלה, וכפי שיופיע ברישומי מחשב הספרייה.
ג. אין להעביר, להשאיל או למסור ספרים לשימוש נוסף, לאדם אחר ללא ידיעת והסכמת הספרייה.
 
3 .רישומי הספרייה:
א. הרישום לספריה יעשה על-פי תעודת הזהות )כולל הספח(.
ב. כפי שהם: רישום אלקטרוני או לחלופין ידני, הם אשר יחייבו את הקורא/ת ולא תתקבל כל טענה כנגד
הרישומים הנ"ל.
ג. זכותה של הספריה תשמר להפסיק או להקפיא פעילות של הקורא/ת, אשר לא יחזיר ספרים, ו/או לא
ישלם קנס עבור ספר שהוחזר פגום או עבור אובדן הספר.
ד. על הקורא/ת להודיע מיד על שינוי בכתובת, טלפון, או עדכון רלבנטי אחר.
 
4 .כספים:
על-פי חוק הספריות מינואר 2008 ,הספריה הציבורית זכרון יעקב מעניקה שירותי השאלה לתושבי זכרון יעקב ללא
תשלום: ללא דמי רישום או מנוי שנתיים לתושבי המקום.
לכל קורא/ת יינתן כרטיס קורא אישי, אותו יש להציג בעת השאלת ספרים.
הספריה רשאית לגבות קנסות עבור איחור, החזרת ספר במצב פגום, או אבדן ספר.
 
תשלום קנסות:
1 .במקרה של איחור בהחזרת ספרים, הקורא/ת יחוייב בתשלום 5 ₪ עבור כל שבוע איחור או חלק
מהשבוע, או בהתאם לתקנות חוק הספריות ובהתאם לפרסומים המשתנים בספריה.
2 .חיוב עבור אובדן ספר יהיה מחיר בפועל של הספר בחנות, ובתוספת 15 ש"ח דמי טיפול.
3 .מוסכם בזה כי לא יתקבל ספר אחר תמורת אובדן ספר, אלא הכותר עצמו שאבד.
4 .במידה ולא אחזיר ספרים תהיה הנהלת הספרייה רשאית להגיש תביעה לכל פיצוי, על נזק או הפסד
שייגרמו לה כתוצאה מאי קיום התחייבותי.
 
 קראתי מסמך זה ואני מתחייב למלא אחר נהלי הספריה כפי שצויינו במסמך זה.
 הנני מאשר /ת הצטרפותי לרשימת והתפוצה של הספריה וקבלת עידכונים על פעילויות הספריה
 

נהלי הספריה – לתושבי חוץ
עם הצטרפותי לחוג קורא י הספרייה אני מקבל על עצמי את תקנון הספרייה.
הרישום הינו על בסיס כרטיס משפחתי ולכן מתייחס לחתום מטה ולבני משפחתו. כולם יחד וכל אחד לחוד .
אין להעביר את כרטיס ה קורא/ת לשום אדם אחר בלי ידיעת והסכמת הנהלת הספרייה. זכות ההשאלה היא אישית
לספרים בלבד ולא ניתנת להעברה.
 
מי שאינו מופיע בתעודת זהות כתושב זכרון יעקב – ניתן להשאיל ספר לאחר השלמה של 
האפשרויות הבאות :
  • הפקדת המחאת משמורת בידי הספריה על סך 60 ₪ לכל ספר.
  • תשלום של 350 ש"ח עבור דמי מנוי משפחתי לשנה.
אופן מילוי המחאת משמורת :
לפקודת: המועצה המקומית זכרון יעקב
הסכום
לא לציין תאריך!
לוודא שיש חתימה בתחתית ההמחאה
למעלה לציין: למוטב בלבד .
המועצה המקומית זכרון יעקב רשאית להשתמש בהמחאת משמורת זו ללא התראה , במידה וספר/ים
או חומר ספרייתי אחר שהושאל מהספרייה לא הוחזר 60 ימים לאחר המועד שנקבע לפי נתוני
הספרייה .

המחאת המשמורת תוחזר בתוך 14 ימי עבודה מיום הגשת בקשה בכתב (ע"י בעל ההמחאה) לספריה
הציבורית זכרון יעקב לקבל חזרה את המחאת המשמורת, ובתנאי שאין לבעל המחאת המשמורת חובות
מכל סוג שהוא לספריה (ספרים, קנסות וכו').
קראתי מסמך זה ואני מתחייב למלא אחר נהלי הספריה כפי שצויינו במסמך זה.
הנני מאשר /ת הצטרפותי לרשימת והתפוצה של הספריה וקבלת עידכונים על פעילויות הספריה
פרטי תשלום רק למנויים תושב חוץ
   
 
   
מספר כרטיס אשראי:

תוקף כרטיס אשראי:
/
CVV שלוש ספרות בגב הכרטיס:

ת.ז של בעל הכרטיס (9 ספרות )

מספר תשלומים
   
 

סה"כ: 350.00


תאריך
חתימה

 
שימו לב: הרשמתכם תיכנס לתוקף רק לאחר שתקבלו בדוא"ל מהספרייה אישור להרשמתכם.